Další informace

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

  • Provozovatel internetového obchodu – dále jen provozovatel
  • Internetový obchod eTennis.cz – dále jen internetový obchod
  • Kupující – subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku, dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena na záručním listě.

Záruka zaniká v následujících případech:

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
  • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
  • Nevhodným používáním zboží.
  • Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
  • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Zboží bylo poškozeno živly.

3. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího.

Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna prodávajícího – vyjímku tvoří tenisové stroje.

Pracovníci naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného nebo vyměněného zboží.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.

V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení k tomu určené osoby

4.Práva kupujícího při reklamaci

Pokud kupující během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy není ve shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou – § 616 zákona č. 40/1964 Sb., v pl. znění.

Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, rozlišuje zákonná úprava dva případy. Především jde o vady neodstranitelné, které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Po výskytu takové vady má kupující právo dle svého uvážení buď na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy.

Stejná práva má kupující i v případě, že se potřetí vyskytne tatáž vada, která již byla dvakrát záruční opravou odstraněna, stejně jako v případě, kdy se současně projeví alespoň tři různé odstranitelné vady, pro něž není možné věc řádně užívat.Pokud se na věci projeví neodstranitelné vady, které však nebrání řádnému užívání věci, může kupující kromě výměny věci a odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.

Během prvních šesti měsíců má tedy kupující vždy právo volby mezi výměnou věci, nebo její opravou, aniž by byly v zákoně stanoveny další podmínky. V následujících měsících je již právo kupujícího oslabeno v tom, že může požadovat výměnu věci, pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Kdy je to úměrné či nikoliv bude záviset na charakteru konkrétní vady.


DomůDomů